Warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe te są zarejestrowane w Izbie Handlowej i Przemysłowej w Zwolle pod numerem 05055988. Na żądanie chętnie wyślemy Państwu bezpłatny egzemplarz.

1. Ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Toppoint B.V. - dalej zwane Sprzedawcą - z trzecią stroną / trzecimi stronami - dalej zwane Kupującym - lub umów wynikających stąd, a także do wszystkich ofert przedstawianych przez Sprzedawcę.
1.2 Sprzedawca wyraźnie odrzuca zastosowanie warunków używanych przez Kupującego.
1.3 O ile niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są sporządzone również w języku innym niż niderlandzki, to tekst niderlandzki jest zawsze decydujący w przypadku różnic.

2. Oferty i zamówienia
2.1 Wszystkie oferty są wiążące po potwierdzeniu i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
2.2 Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedawca wysyła pisemne potwierdzenie zamówienia lub faktyczne wykonanie umowy przez Sprzedawcę. W pierwszym przypadku potwierdzenie zamówienia uważa się za przedstawiające poprawne relacje między stronami, a strony są związane treścią potwierdzenia zamówienia.
2.3 Oferty i obietnice przedstawiane przez przedstawicieli Sprzedawcy są wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę.
2.4 Zdjęcia, katalogi, próbki i rysunki stanowią ogólną reprezentację dostarczanych przez Sprzedawcę przedmiotów. Wymiary, wagi lub dane techniczne zawarte w ofercie w najszerszym tego słowa znaczeniu są jedynie przybliżone, chyba że są wyraźnie gwarantowane na piśmie. Dopuszcza się normalne odchylenia, akceptowalne w branży.
2.5 Inne zasady/warunki dotyczące produktów są zawarte w naszym cenniku i są uważane za zaakceptowane przez Kupującego, stanowiąc część niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
2.6 Kupujący musi samodzielnie ocenić, czy towary są odpowiednie do zamierzonego przez niego zastosowania.

3. Anulowanie
3.1 W przypadku anulowania zamówienia naliczane są rzeczywiste poniesione koszty, które wynoszą co najmniej 29,50 €.
3.2 Sprzedawca może odwołać zamówienie lub odmówić przyjęcia Kupującego bez podania przyczyny.

4. Ceny
4.1 Chyba że uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie ceny są ustalone "ex works" Bergentheim (EXW, Incoterms 2010) i nie zawierają VAT, specjalnego opakowania, transportu, ubezpieczenia, cła, itp.
4.2 Sprzedawca zawrze polisę ubezpieczenia ryzyka uszkodzenia dla produktów ceramicznych, szklanych i porcelanowych za opłatą w wysokości 3% wartości całkowitej towarów bez VAT. Jeśli Kupujący nie zaznaczy, że nie chce tego ubezpieczenia przy składaniu zamówienia, opłata ta zostanie odjęta i obciążona Kupującemu.
4.3 W chwili zakupu i/lub zawarcia umowy i/lub jej realizacji ceny podane są oparte na cenach materiałów, płac, składek na ubezpieczenie społeczne itp. obowiązujących w danym czasie. Zwiększenie lub zmniejszenie jednego lub więcej czynników kosztów może być obciążone przez Sprzedawcę w każdym czasie, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Kupującego o tej zmianie ceny w odpowiednim terminie przed jej obciążeniem.

5. Dostawa
5.1 Określone terminy dostawy są przybliżone i nigdy nie będą traktowane jako ostateczne. Sprzedawca zawsze będzie starał się dotrzymać określonego terminu dostawy, ale w przypadku przekroczenia tego terminu Kupujący musi najpierw udzielić Sprzedawcy pisemnego wezwania do wykonania, z zachowaniem rozsądnego terminu. Przekroczenie terminu dostawy nigdy nie prowadzi do odpowiedzialności ze strony Sprzedawcy, chyba że chodzi o umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące zaniedbanie, i nie uprawnia Kupującego do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy, anulowania zamówienia lub odmowy przyjęcia towarów.
5.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczania towaru partiami i wystawiania odpowiednich faktur. Obowiązek płatniczy zaczyna obowiązywać po wystawieniu faktury.
5.3 Właściwy termin dostawy zaczyna obowiązywać dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że test filmowy został zatwierdzony.
5.4 Obowiązek Sprzedawcy do dostarczenia towaru jest zawieszony w następujących okolicznościach:
(I) nieterminowe spełnienie przez Kupującego jakiejkolwiek zobowiązania płatniczego;
(II) nieterminowe dostarczenie przez Kupującego informacji wymaganej do rozpoczęcia i wykonania prac (obejmuje to również wszystkie przypadki siły wyższej opisane bardziej szczegółowo w artykule 8).
5.5 W przypadku dostawy na zasadzie zamówienia zaliczkowego, dobra - o ile nie zostały zamówione - są przechowywane przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący zobowiązany jest odebrać towary w określonym celu, a w przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia, w każdym przypadku w ciągu dwóch miesięcy od zawarcia umowy. W przypadku braku zamówienia w wyznaczonych okresach Sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę za sprzedane towary lub rozwiązać umowę bez formalnego powiadomienia, bez konieczności interwencji sądowej i bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do odszkodowania, w tym kosztów przechowywania.
5.6 Kupujący zobowiązany jest odebrać towary w momencie dostarczenia zgodnie z obowiązującymi Incoterms lub w momencie, gdy zostaną mu udostępnione zgodnie z umową. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia towaru lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, towary będą przechowywane na koszt i ryzyko Kupującego.
5.7 W przypadku opóźnienia w płatności Kupującego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dalszych dostaw, a Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę bez interwencji sądowej i bez uszczerbku dla obowiązku Kupującego do zadośćuczynienia Sprzedawcy.
5.8 Sprzedawca ma prawo do wykonania i obciążenia Kupującego za dodatkowe lub zmniejszone dostawy w wysokości do 10% zamówionej ilości.
5.9 Dokument przewozowy, list przewozowy lub podobny dokument wydany przy dostawie jest uważany za poprawne przedstawienie ilości i jakości dostarczonych towarów, chyba że Kupujący niezwłocznie zgłosi Sprzedawcy na piśmie zastrzeżenia. W przypadku terminowego zgłoszenia zastrzeżeń Kupujący nie ma prawa wstrzymać płatności za dostarczone towary (prawidłowo), z wyjątkiem obowiązujących obowiązkowych przepisów prawa.
5.10 Transport dostarczanych towarów zawsze jest na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do współpracy przy przetwarzaniu dostawy zawsze. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zapewni, że dostarczone towary zostaną rozładowane.

6. Reklamacje
6.1 Sprzedawca dostarcza zgodnie z obyczajem i zwyczajem w handlu dotyczącym danych towarów, pod warunkiem pisemnej gwarancji jakości dostarczonej przez Sprzedawcę. Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonych towarów muszą być zgłoszone Sprzedawcy na piśmie w rozsądnym czasie, lecz nie później niż osiem dni od daty dostawy, pod rygorem utraty praw. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dostarczonych towarów natychmiast po otrzymaniu.
6.2 Ukryte wady dotyczące dostarczonych towarów muszą być udowodnione na piśmie przez Kupującego Sprzedawcy w ciągu dziesięciu dni od odkrycia, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dostawy.
6.3 W przypadku uzasadnionej i terminowej reklamacji Sprzedawca nigdy nie będzie zobowiązany do więcej niż wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamacji lub, według jego uznania, do zapłacenia odpowiedniego odszkodowania, które jednak nigdy nie przekroczy kwoty faktury lub wartości rzeczy będącej przedmiotem reklamacji. Wyraźnie wyłącza się jakiekolwiek dalsze zobowiązanie do zapłaty odszkodowania za szkody, w tym pośrednie szkody, z zastrzeżeniem umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego zaniedbania ze strony Sprzedawcy.
6.4 Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje przypadków, gdy:
(I) wady towarów wynikają z normalnego zużycia i/lub niewłaściwego użytkowania;
(II) towary były narażone na nieprawidłowe warunki;
(III) wady wynikają z użycia przeciwnego do instrukcji konserwacji;
(IV) Kupujący i/lub osoby trzecie zatrudnione przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy dokonały zmian i/lub prac związanych z dostarczonymi towarami.
6.5 Uzasadniona i terminowa reklamacja dotycząca części dostarczonych towarów nie zawiesza obowiązku płatności za inne dostarczone towary, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej.

7. Płatność
7.1 Termin płatności Sprzedawcy wynosi 30 dni od daty faktury, zaksięgowanej na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
7.2 Wszystkie płatności będą dokonywane w sposób określony przez Sprzedawcę, bez żadnych potrąceń lub kompensat. Sprzedawca wyraźnie wyklucza prawo Kupującego do wstrzymania płatności lub kompensaty.
7.3 Sprzedawca ma prawo wstrzymać wykonanie umów zawartych z nim do momentu otrzymania pełnej płatności zaległych faktur. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do żądania od Kupującego gwarancji finansowej i zabezpieczenia, wszystko to z uwzględnieniem artykułu 5.
7.4 Sprzedawca ma również prawo do fakturacji po częściowej dostawie.
7.5 Ceny obciążone i wszystkie wystawione faktury są, bez konieczności żądania lub zawiadomienia o zaległości, natychmiast wymagalne zawsze w przypadku ogłoszenia upadłości Kupującego, złożenia przez Kupującego wniosku o ogłoszenie upadłości lub uzyskania postanowienia o przedwstępnej umowie układowej, Kupujący (osoba fizyczna) wnioskuje o stosowanie ustawowego planu restrukturyzacji zadłużenia i jest to zatwierdzane przez sąd, Kupujący traci prawo do dysponowania swoim majątkiem lub jego częściami poprzez zajęcie, umieszczenie pod kuratelą lub w inny sposób, a także w przypadku, gdy Kupujący nie spełni jednego lub więcej z jego zobowiązań, niezależnie od tego, czy wynikają one z niniejszej umowy, czy z innej umowy lub z prawa. Kupujący jest, bez konieczności żądania lub zawiadomienia o zaległości, zawsze w zwłoce z mocy prawa jedynie z upływem ustalonego terminu płatności.
7.6 W przypadku przekroczenia terminu płatności Kupujący będzie winien odsetki od zwłoki w wysokości 1,5% miesięcznie od dnia zwłoki, przy czym część miesiąca będzie traktowana jako cały miesiąc. Na koniec każdego roku kwota, od której naliczane są odsetki, będzie zwiększana o należne odsetki za dany rok.
7.7 Jeśli Kupujący nie spełni w terminie swojego zobowiązania płatniczego, będzie winien natychmiastową karę w wysokości 15% pozostałej kwoty faktury, a minimalna kwota wyniesie 250,00 €.
7.8 O ile kara ta nie jest dopuszczalna, Kupujący musi w takim przypadku zwrócić Sprzedawcy co najmniej koszty windykacji przedstawione w rzeczywistej wysokości, które są płatne windykatorowi zatrudnionemu przez Sprzedawcę w przypadku windykacji przed sądem poza sądem.
7.9 W przypadku postępowania sądowego Sprzedawca będzie również uprawniony do przekazania Kupującemu wszystkich rzeczywistych kosztów poniesionych przez swojego pełnomocnika prawnego, niezależnie od ustalonego przez prawo systemu ryczałtowego odszkodowania.

8. Własność intelektualna
8.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawa i uprawnienia przysługujące mu na mocy prawa autorskiego (auteurswet) i innych przepisów dotyczących własności intelektualnej.
8.2 Prawa własności intelektualnej do umów między Kupującym a Sprzedawcą pozostają w posiadaniu Sprzedawcy lub osoby trzeciej, od której Sprzedawca nabył prawa.
8.3 Żadne postanowienie umów lub niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie obejmuje pełnego lub częściowego przeniesienia praw własności intelektualnej na Kupującego. Kupujący uznaje te prawa i powstrzyma się od wszelkich form bezpośredniego lub pośredniego naruszania tych praw.
8.4 Kupujący całkowicie zwalnia Sprzedawcę od wszelkich roszczeń i żądań odszkodowania od osób trzecich w tej sprawie, a także zwalnia Sprzedawcę od wszystkich kosztów związanych z tymi roszczeniami i żądaniami.

9. Prawo zastrzeżone
9.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wszystkich towarów dostarczanych lub dostarczanych Kupującemu - opłaconych i nieopłaconych - w ramach umów sprzedaży ratalnej i umów kupna oraz związanych z nimi usług.
9.2 Jeśli Sprzedawca, w ramach tych umów, przeprowadza lub przeprowadzi pracę na rzecz Kupującego, która zostanie opłacona przez Kupującego, wyżej wymieniony zastrzeżony tytuł własności będzie obowiązywał do czasu, gdy Kupujący także całkowicie ureguluje te roszczenia Sprzedawcy.
9.3 Prawo zastrzeżone będzie również dotyczyło wszelkich roszczeń, które Sprzedawca ma lub może nabyć wobec Kupującego z powodu niewykonania przez Kupującego jednego lub więcej zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z wyżej wymienionych umów.

10. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności
10.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad dostarczonych towarów ogranicza się do zobowiązań, które wynikają z artykułu 6 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
10.2 Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody bezpośrednie jest ograniczona do wartości towarów (bez VAT), co najwyżej do 25.000 € na każde wydarzenie lub cykl powiązanych wydarzeń.
10.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak utrata zysków, utrata oszczędności, utrata produkcji, utrata dochodów, utrata kontraktów, utrata (sławy) przedsiębiorstwa, utrata danych i inne podobne szkody.
10.4 W przypadku uszkodzenia mienia osób trzecich, które mogą być przypisane towarom dostarczonym przez Sprzedawcę, odpowiedzialność ta jest ograniczona do maksymalnie 5.000 € na każde zdarzenie lub cykl powiązanych zdarzeń, chyba że Sprzedawca uzyskałby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w takim przypadku jego odpowiedzialność ogranicza się do maksymalnej kwoty, jaką ubezpieczyciel płaci w danym przypadku.
10.5 Odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy ruchomych dostarczonych do Sprzedawcy w celu naprawy, konserwacji lub przechowywania, a także uszkodzenia, zniszczenia lub utratę samej rzeczy, jest wyłączona. Wszelkie roszczenia z tytułu naprawy, konserwacji lub przechowywania, które nie zostały zakończone w okresie trzech miesięcy, z przyczyn innych niż zaniedbanie ze strony Sprzedawcy, są również wykluczone.
10.6 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu naruszenia przez niego jakiejkolwiek innej umowy z Kupującym niż umowy kupna, wynikającej z art. 6:74 Kodeksu Cywilnego, jest wyłączona. W tym przypadku roszczenia odszkodowawcze, w szczególności z tytułu odszkodowania za szkody pośrednie lub dodatkowe, są również wyłączone.
10.7 Zdolność do wniesienia roszczenia odszkodowawczego przez Kupującego, na jakiejkolwiek podstawie, ulega zniknięciu po upływie roku od dostawy.

11. Siła wyższa
11.1 Strony są zwolnione z wykonania swoich zobowiązań z tytułu umowy, jeśli wykonanie tego zobowiązania jest niemożliwe lub uniemożliwione ze względu na siłę wyższą. Siłą wyższą rozumie się każdą okoliczność, która stanowi przeszkodę do wykonania umowy i która nie może być przypisana ani Sprzedawcy, ani Kupującemu zgodnie z prawem, obyczajem lub zgodnie z zaakceptowanymi poglądami.
11.2 Siłą wyższą obejmuje w szczególności: ogłoszenie wojny, wojnę, mobilizację, zarządzenie stanu wyjątkowego, blokadę, zakaz eksportu, transport, ogłoszenie pokoju, zarządzenie przymusowego zatrudnienia, uprowadzenie, okup, strajk, ogłoszenie stanu bankructwa, upadłość, zamknięcie lub likwidacja przedsiębiorstwa, zakaz importu, embargo, rygorystyczne środki ochronne, awarie fabryk, zakłady przemysłowe lub maszyny, zakłócenia w transporcie lub dostawie, choroby, uderzenie pioruna, pożar, eksplozje, powodzie, zalanie, jakiekolwiek inne klęski żywiołowe, blokady, embarga, sankcje, zamieszki, rewolucje, wstrząsy polityczne, ingerencję państwa, zmiany prawa, środki zaradcze, zakazy, ograniczenia, wycofywanie, odmowa przyjęcia, inwestycje, dążenia lub zakuszenia, skręcanie ramion, zamieszki, stłumienia, strajki i inne zakłócenia porządku publicznego, wewnętrznego i zewnętrznego.
11.3 Strony powinny natychmiast powiadomić się nawzajem o wystąpieniu siły wyższej. Jeśli okres, w którym wykonanie zobowiązania jest uniemożliwione przez siłę wyższą, trwa dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę, ale nie wcześniej niż po upływie tego okresu. W takim przypadku obie strony nie będą uprawnione do odszkodowania za straty wyrządzone przez zakończenie umowy.

12. Rozwiązanie umowy
12.1 Jeśli Kupujący:
(I) nie spełnia jednego lub więcej zobowiązań wynikających z umowy lub nie spełnia ich prawidłowo, zgodnie z umową lub zaniedbuje je;
(II) ogłasza upadłość, składa wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o ustanowienie przedwstępnej umowy układowej, a sąd wydaje zatwierdzenie przedwstępnej umowy układowej, ogłasza ugodę z wierzycielami, ogłasza swoje przedsiębiorstwo upadłym lub znajduje się w innej sytuacji, w której uznaje się, że jest niestabilne;
(III) sprzedaje lub przekazuje przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kupującego lub wyraźnie zaczyna przekazywać swoje przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a taki stan rzeczy trwa przez co najmniej dwanaście miesięcy;
(IV) Kupujący jest śmiertelnie chory, a taki stan rzeczy trwa przez co najmniej dwanaście miesięcy.
12.2 Sprzedawca ma prawo, bez uszczerbku dla swojego prawa do odszkodowania, wstrzymać dostawy lub wypowiedzieć umowę w całości lub w części z mocy prawa i bez konieczności uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do odszkodowania za szkody wyrządzone przez zakończenie umowy, poprzez jednostronne oświadczenie pisemne bez konieczności przeprowadzania dowodów lub interwencji sądowej. W takim przypadku wszelkie roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne. W przypadku takiej wypowiedzi Sprzedawca ma również prawo do całkowitego lub częściowego wycofania wszystkich potwierdzeń lub faktur wskazujących, że przysługuje Kupującemu prawa własności intelektualnej i do cofnięcia wszystkich dokumentów dostarczonych Kupującemu.
12.3 Sprzedawca również ma prawo wstrzymać dostawy lub wypowiedzieć umowę bez uszczerbku dla swojego prawa do odszkodowania, jeśli staje się oczywiste, że Kupujący nie jest w stanie spełnić jednego lub więcej zobowiązań wynikających z umowy, choćby tylko z powodu braku zdolności płatniczej, nawet jeśli Sprzedawca już dostarczył dowody, że taki stan rzeczy jest nieunikniony. Sprzedawca również ma prawo wstrzymać dostawy, jeśli nie otrzymał od Kupującego wymaganej gwarancji finansowej lub zabezpieczenia. Jeśli Kupujący nie zapewni odpowiedniej gwarancji finansowej ani zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia żądania, Sprzedawca jest uprawniony do wycofania się z umowy bez konieczności uszczerbku dla swojego prawa do odszkodowania.
12.4 O ile Kupujący nie spełni swojego zobowiązania płatniczego w określonym terminie, jest on również zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy pełnej kwoty odszkodowania, jeśli Sprzedawca wstrzymał dostawę w związku z art. 5.7. Warunkiem dla spełnienia tego obowiązku jest to, że Kupujący również spełni swoje zobowiązania wynikające z umowy.

13. Inne warunki
13.1 Wszystkie umowy Sprzedawcy są zawierane pod warunkiem, że Kupujący jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z przepisów prawa, rozporządzeń i przepisów celnych, w tym regulacji dotyczących importu, które dotyczą dostawy. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie spełnić tych zobowiązań, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę będą w całości na koszt Kupującego.
13.2 Sprzedawca jest uprawniony do korzystania z usług osób trzecich przy wykonywaniu umów z Kupującym.
13.3 Wszystkie zobowiązania wynikające z umowy oraz obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe, które przewidują także zobowiązania na rzecz Sprzedawcy, przechodzą na korzyść osób trzecich, zgodnie z art. 6:253 Kodeksu Cywilnego.
13.4 Zmiany lub uzupełnienia umowy oraz zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków Handlowych mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, możliwe są ustne zmiany w umowie lub w Ogólnych Warunkach Handlowych, o ile warunki te są zapisane w protokole zgodnie z art. 6:233a Kodeksu Cywilnego.
13.5 Zmiana adresu Kupującego, wszelkie inne zmiany mające wpływ na informacje na fakturach, muszą być niezwłocznie zgłaszane Sprzedawcy na piśmie.
13.6 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych na potrzeby przetwarzania zamówień. Sprzedawca zapewni, że dane osobowe Kupującego będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i ochrony danych.
13.7 Umowy między Kupującym a Sprzedawcą oraz Ogólne Warunki Handlowe podlegają prawu niderlandzkiemu.
13.8 Wszelkie spory wynikłe z umowy lub Ogólnych Warunków Handlowych, z wyjątkiem sporów, które podlegają właściwości jurysdykcyjnej Kantonowego Sądu Powszechnego, są rozstrzygane przez sąd właściwy w miejscu zamieszkania lub siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca ma jednak prawo złożyć sprawę przed sądemwłaściwym według prawa.

 

Te Ogólne Warunki Handlowe zostały zarejestrowane w Izbie Handlowej i Przemysłowej w Zwolle pod numerem 05055988.