Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy przechowywać i wykorzystywać informacje dotyczące użytkownika, gdy kupuje on od nas produkty, kontaktuje się z nami lub naszym działem obsługi klienta, zapisuje się lub bierze udział w organizowanym przez nas wydarzeniu (łącznie "Usługi").

1.2 Toppoint, KvK: 05055988 jest administratorem danych osobowych.

2. Gromadzenie danych osobowych

2.1 Gromadzimy dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług w najlepszy możliwy sposób. Gdy użytkownik korzysta z Usług, gromadzimy i przechowujemy następujące informacje podane przez użytkownika: nazwa firmy, numer klienta, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika i hasło.

2.2 Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami lub naszym działem obsługi klienta w związku z zamówieniem, możemy - oprócz tego, co określono powyżej - przechowywać takie informacje przekazane nam lub naszemu działowi obsługi klienta. Może to być np. związane z zapytaniami dotyczącymi naszej działalności biznesowej lub produktów, lub jeśli użytkownik prześle nam swoje cv lub złoży podanie o pracę.

2.3 Jeśli użytkownik weźmie udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, możemy zrobić zdjęcia, które wykorzystamy do celów marketingowych i które opublikujemy w różnych kanałach wewnętrznych i zewnętrznych.

2.4 Należy pamiętać, że informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną, są uważane za dane osobowe, nawet jeśli użytkownik składa zamówienie w imieniu firmy.

3. Wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkowników

3.1 Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

a) Aby przyjąć i przetworzyć zamówienie.

b) Aby, w razie potrzeby, skontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniem lub skontaktować się z użytkownikiem, jeśli się z nami skontaktował.

c) Dostarczanie i fakturowanie zamówionych towarów (w tym powiadamianie o dostawie).

d) Zarządzanie reklamacjami i kwestiami związanymi z gwarancją, kwestiami prawnymi i pytaniami kierowanymi do naszego działu obsługi klienta.

e) Administrowanie i ulepszanie Usług.

f) W celu świadczenia takich usług, o które prosił użytkownik (np. w celu otrzymywania naszego biuletynu).

g) Pod warunkiem, że użytkownik nie zrezygnował, w celu przesyłania mu informacji dotyczących nas, naszych produktów i naszych usług - jeśli użytkownik podał swój adres lub adres e-mail w związku z zamówieniem lub dyskusją dotyczącą zamówienia produktu lub usługi.

h) W celu promowania nas, naszych produktów i usług.

3.2 Spółka nie gromadzi ani nie nabywa danych klientów od osób trzecich. Nie ujawniamy również danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celów określonych w sekcji 3.1, do zarządzania naszymi systemami informatycznymi lub jeśli wynika to z przepisów prawa lub decyzji organu publicznego.

3.3 Partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zawsze zawierają z nami umowę o przetwarzaniu danych, aby zapewnić, że nasi partnerzy utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych itp.

4.1 Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna, a firma zawsze będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

4.2 W związku z zakupami firma będzie przetwarzać dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zakupu zawartej z użytkownikiem. Niektóre procesy przetwarzania danych opierają się na wyważeniu interesów, tj. oceniono, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w określonym celu i oceniono, że przetwarzanie nie narusza integralności użytkownika. Ma to miejsce np. w przypadku wysyłania przez nas materiałów marketingowych do klientów, co opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na dostarczaniu naszym klientom odpowiednich informacji i ofert. Ocena opiera się przede wszystkim na tym, że przetwarzane przez nas dane są nieszkodliwe, a zakres przetwarzania jest ograniczony. W przypadku, gdy musimy przetwarzać dane osobowe w kwestiach prawnych (np. w związku z odpowiedzialnością za produkt), uzasadnionym interesem firmy jest ochrona naszych interesów prawnych.

5. Jak długo przechowujemy dane?

5.1 Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w sekcji 3.1 lub jest to wymagane przez prawo.

6. Jak chronimy dane osobowe użytkowników

6.1 Firma podjęła niezbędne i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, utratą lub wykorzystaniem danych osobowych. Na przykład nasze systemy mają ograniczony dostęp, a dane są chronione za zaporami ogniowymi i poprzez szyfrowanie.

6.2 Jeśli dane użytkownika są przetwarzane przez nas lub partnera spoza UE/EOG, podejmiemy dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane mających siedzibę w krajach trzecich, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

7. Linki

7.1 Należy pamiętać, że strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które są poza kontrolą spółki. Linki te mogą być udostępniane w celu ułatwienia użytkownikowi znalezienia informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować jako klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ochronę integralności użytkownika lub treści na takich stronach internetowych i prosimy o przestrzeganie, że takie strony internetowe mają własne warunki i zasady oraz o sprawdzenie, w jaki sposób przetwarzają dane osobowe użytkownika.

8. Warunki szczegółowe

8.1 Należy pamiętać, że niektóre usługi i produkty (w tym między innymi Usługi) świadczone przez nas mogą podlegać określonym warunkom, w tym określonej polityce prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między niniejszą polityką prywatności a konkretnymi warunkami, pierwszeństwo mają konkretne warunki.

9. Prawa użytkownika

9.1 Użytkownik ma prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w dowolnym momencie zażądać dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, do uzyskania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, do skorzystania z prawa do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą.

9.2 W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o kontakt:
Toppoint B.V., F. Hazemeijerstraat 400 (B04), 7555 RJ Hengelo, Holandia
info@toppoint.com (w temacie wiadomości należy wpisać "Data Protection").

9.3 Użytkownik ma ponadto prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.